POUČENÍ O PRÁVECH SPOTŘEBITELE

Naše společnost MN - systems, s.r.o., IČO: 292 94 002, se sídlem Jateční 523, Prštné, 760 01 Zlín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 71738, tel.: +420 573 034 551, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (dále také jako „společnost“) tímto poskytuje svým potenciálním zákazníkům, kteří jsou v postavení spotřebitele dle § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „OZ“), a jejichž jednání se společností směřuje k uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je dodání a případně také montáž kupujícím objednaného zboží, následující poučení ve smyslu § 1811 a násl. OZ (dále také jako „Poučení“).

 

Definice pojmů:

Spotřebitelská smlouva je smlouva, pokud jsou jejími smluvními stranami na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel. 

Spotřebitel je ve smyslu § 419 OZ každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. 

Podnikatelem je ve smyslu § 420 OZ osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 OZ se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupujícím se pro účely tohoto Poučení rozumí spotřebitel, který se společností uzavírá kupní smlouvu.

Zbožím se pro účely tohoto Poučení rozumí předmět kupní smlouvy.

Dojde-li mezi společností a kupujícím k uzavření kupní smlouvy a součástí kupní smlouvy bude ujednání odchylné od tohoto Poučení, má přednost ujednání obsažené v kupní smlouvě. Nedílnou součástí kupní Smlouvy jsou též Všeobecné obchodní podmínky, přičemž zkratky zakotvené ve Všeobecných obchodních podmínkách jsou používány i v tomto dokumentu.

 

I.

Označení zboží a popis jeho hlavních vlastností

 1. Označení zboží a popis jeho hlavních vlastností je uveden na webových stránkách společnosti na adrese cz, a to jednotlivě u každého zboží, popřípadě odkazem - prolinkem na další internetové stránky (výrobce, distributora, apod.). V případě uzavření smlouvy jiným způsobem (např. e-mailovou komunikací) je označení zboží a popis jeho hlavních vlastností uveden v nabídce společnosti, která je kupujícímu předána (např. zaslána na jeho komunikační e-mail) před uzavřením smlouvy.

 

II.

Cena zboží, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění

 1. Cena zboží odpovídá ceně, která je uvedena v písemné Nabídce ze strany Prodávajícího, přičemž tyto ceny jsou platné v okamžiku objednání zboží, resp. do okamžiku, který je v Nabídce uveden jakožto nejzazší den platnosti Nabídky.
 2. Společnost si vyhrazuje právo změny cen před uzavřením kupní smlouvy, a to v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží, a to kdykoliv před uzavřením kupní smlouvy. Cena zboží může být dále změněna v případě požadavků kupujícího na jinou kvalitu či rozsah zboží. O případné změně ceny zboží je společnost povinna kupujícího před uzavřením kupní smlouvy informovat.
 3. Cena zboží vždy obsahuje zákonem stanovenou daň z přidané hodnoty a ostatní daně a poplatky, jsou-li platnými právními předpisy vyžadovány, to však s výjimkou nákladů na dodání zboží kupujícímu a nákladů spojených s případnou reklamací.

 

III.

Způsob platby a způsob dodání nebo plnění

 1. Cenu zboží je kupující povinen uhradit bezhotovostním převodem na účet společnosti, který je uveden v Potvrzení objednávky či Kupní smlouvě.
 2. Závazky k prodeji zboží si společnost plní na adrese provozovny: Jateční 523, Prštné, 760 01 Zlín. Prodávající zasílá zakoupené Zboží prostřednictvím přepravní společnosti na náklady kupujícího na jím udanou adresu.
 3. Způsob platby a způsob dodání nebo plnění si volí kupující sám, přičemž bez souhlasu společnosti již následně nelze zvolený způsob měnit.
 4. Společně s cenou zboží je kupující povinen zaplatit společnosti také náklady spojené s balením
  a dodáním zboží ve výši uvedené v Potvrzení objednávky či Kupní smlouvě.

 

IV.

Náklady na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně účtovány

 1. Náklady na dodání zboží jsou u jednotlivých způsobů dodání uvedeny v rámci objednávky zboží. Náklady jsou účtovány kupujícímu podle toho, jaký způsob dodání zboží si zvolí. Způsob dodání a tím i náklady na dodání si volí kupující též v případě uzavření kupní smlouvy jiným způsobem (např. prostřednictvím e-mailu). Volbou způsobu dodání kupující zároveň souhlasí s příslušnými náklady dodání, jež musí uhradit za dodání zboží.
 2. Pokud výši těchto nákladů nelze stanovit předem, je společnost oprávněna tyto náklady účtovat dodatečně dle  § 1811 odst. 2 písm. e) OZ.

 

V.

Údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv

A. Všeobecná ustanovení

 1. V rámci tohoto čl. V. stanovuje společnost postup pro uplatnění práva z vadného plnění, podmínky jeho uplatnění, podmínky odstoupení od smlouvy a další související otázky s reklamací zboží, pokud je ve smlouvě na reklamaci odkazováno.
 2. Podmínky uvedené v tomto čl. V. Poučení jsou okamžikem uzavření kupní smlouvy závazné pro společnost
  i kupujícího a obě strany se zavazují těmito podmínkami řídit. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží stvrzuje kupující to, že se s těmito podmínkami náležitě seznámil a zároveň souhlasí se zněním těchto podmínek, se záručními podmínkami společnosti a zároveň se zavazuje poskytnout společnosti součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace. V opačném případě se lhůty pro reklamaci zboží nezbytně prodlužují o lhůtu, pro kterou nebyla tato součinnost poskytnuta.
 3. Předmětem reklamace se rozumí pro účely tohoto Poučení zboží dle uzavřené kupní smlouvy.

B. Převzetí zboží

 1. Kupující je povinen si prohlédnout s vynaložením náležité péče zboží při jeho převzetí. Zjistí-li kupující vady zboží, je povinen reklamovat vady bez zbytečného odkladu, jakmile vadu objeví či jakmile se vada projeví. Případné prodlení s reklamací vad zboží může mít za následek znehodnocení zboží a může být důvodem k odmítnutí reklamace. V případě, že kupující tuto prohlídku opomene, ihned poté, kdy na něj přejde nebezpečí škody na věci, může uplatnit nárok z vad jen tehdy, pokud nade vši pochybnost prokáže, že zboží mělo vady již v době přechodu nebezpečí škody.

C. Jakost zboží při převzetí a odpovědnost společnosti za vadu zboží 

 1. Dle § 2095 OZ společnost odevzdá kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní společnost v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.
 2. V souladu s § 2161 odst. 1 OZ společnost odpovídá kupujícímu, že zboží nemá vady, zejména, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly v kupní smlouvě, chybí-li takovéto ujednání, takové vlastnosti, které společnost nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití společnost uvádí, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle využívá,
 • zboží odpovídá jakosti nebo smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře či hmotnosti dle kupní smlouvy,
 • zboží odpovídá právním předpisům.
 1. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, které se vyskytne u spotřebního zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Je-li na zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu
  s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Ustanovení tohoto odstavce se nepoužijí:
 • u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 • na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
 • u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo
 • vyplývá-li to z povahy zboží.

D. Práva z vadného plnění

 1. Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti uvedené v odst. C. 1. tohoto článku, nebo dodá-li společnost jiné zboží. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání zboží.
 2. Dle § 2106 OZ, je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
  1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  2. na odstranění vady opravou věci,
  3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  4. odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí společnosti, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu společnosti; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li společnost vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle následujícího odstavce tohoto článku.

 1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může společnost dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může společnost odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li společnost vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu společnosti.
 2. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
  1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
  2. použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
  3. nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
  4. prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující společnosti, co ještě vrátit může, a dá společnosti náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 3. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
 4. V případě, že zboží při převzetí kupujícím nemá vlastnosti uvedené v odst. C. 2. tohoto článku, má kupující právo i na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě neodstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně využívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.
  V takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit.
 5. Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu společnost nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že společnost nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
 6. Má-li zboží vadu, z níž je společnost zavázána, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.
 7. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

E. Místo a způsob reklamace

 1. Práva z vady se uplatňují u společnosti písemně, a to buď na adrese sídla společnosti, nebo e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Uplatnil-li kupující reklamaci, společnost mu neprodleně vystaví písemné potvrzení o tom, kdy právo na reklamaci bylo uplatněno, charakteristiku vytýkané vady, stejně tak i způsob jejího vyřízení a dobu jejího trvání.
 2. Koupi zboží je kupující oprávněn prokázat kupní smlouvou, předávacím protokolem, popřípadě dodacím listem, kterými bude doloženo, že reklamované zboží bylo dodáno společností, popř. jiným věrohodným způsobem. Vada, která je předmětem reklamace, musí být jasně a co nejpřesněji specifikována a sepsána do reklamačního protokolu, zejména jejím popsáním a uvedením způsobu, kterým se vada projevuje.

F. Vyřízení reklamace

 1. Společnost rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.
 2. Společnost se zavazuje vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. S ohledem na technologické postupy společnosti si pak společnost s kupujícím sjednali, že tato lhůta může být prodloužena až o dalších 30 kalendářních dnů. Marné uplynutí lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 3. Společnost a kupující se dále dohodli na prodloužení výše uvedených lhůt o dobu nezbytně nutnou v případech, kdy:
  1. nelze vzhledem k charakteru závady, resp. místa jejího výskytu bezpečně provést veškeré úkony, spojené s odstraněním oprávněné reklamace (průběh jiných prací v místě reklamace, které nedovolují splnění lhůty apod.),
  2. není poskytnuta součinnost ze strany kupujícího a není umožněno provedení veškerých úkonů spojených s odstraněním oprávněně reklamované vady nebo není umožněn přístup do míst, kde mají být práce spojené s jejím odstraněním provedeny,
  3. není možno vlivem nepředvídatelných skutečností ovlivněných vyšší mocí nastoupit k plnění úkonů spojených s reklamačním řízením.

V těchto případech, kdy nelze provést všechny potřebné úkony spojené s řešením reklamace, není společnost v prodlení s jejím vyřízením a tato doba není započítávána do výše uvedených lhůt.

 1. Vyřízení reklamace v sobě zahrnuje též vyrozumění kupujícího o výsledku reklamace. Společnost tedy v zákonné lhůtě (není-li smluvena lhůta delší) vyrozumí kupujícího o způsobu vyřízení reklamace. Může při tom využít jakékoliv technické prostředky a formu (e-mail, telefon, SMS apod.).
 2. Kupující není oprávněn bez souhlasu společnosti měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možné vůbec nebo včas uskutečnit.

G. Záruka za jakost

 1. Nad rámec výše uvedeného společnost může v individuálních případech poskytnout na zboží záruku za jakost v délce, která je uvedena v Potvrzení objednávky či v Kupní smlouvě. Poskytnutím této záruky se společnost zavazuje, že zboží bude po tuto dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel.
 2. Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu; bylo-li zboží podle kupní smlouvy odesláno, běží od doručení zboží do místa určení. Má-li koupené zboží uvést do provozu někdo jiný než společnost, běží záruční doba až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
 3. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobila-li vadu společnost.
 4. Pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka, a pro uplatnění práva z vadného plnění platí obdobně ustanovení odstavců A. až E. tohoto článku.

 

VI.

Odstoupení od smlouvy kupujícím

 1. Byla-li kupní smlouva uzavřena mimo obchodní prostory společnosti nebo prostřednictvím prostředku komunikace na dálku (např. internet), má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží. Je-li předmětem kupní smlouvy dodání několika druhů zboží nebo dodání několika částí, počíná lhůta pro odstoupení od smlouvy běžet ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Je-li předmětem kupní smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží, počíná lhůta pro odstoupení od smlouvy běžet ode dne převzetí první dodávky zboží.
 2. Kupující je povinen zaslat odstoupení od smlouvy společnosti v písemné formě (a to i formou formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je dostupný na adrese: mnsystems.cz), a to buď na adresu sídla společnosti, nebo e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 3. Odstoupí-li kupující od smlouvy dle odstavce 1 tohoto článku, zašle nebo předá společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.
 4. Odstoupí-li kupující od smlouvy dle odstavce 1 tohoto článku, je povinen uhradit společnosti náklady spojené s navrácením zboží a byla-li kupní smlouva uzavřena prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 5. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijala, stejným způsobem. Společnost vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který společnost nabízí, vrátí společnost kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než jí kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží společnosti odeslal.
 7. Kupující odpovídá společnosti pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 8. Společnost převezme zboží od kupujícího v jeho domácnosti na své náklady, jestliže kupující odstoupí od kupní smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory společnosti, zboží bylo dodáno do domácnosti kupujícího v okamžiku uzavření smlouvy a povaha zboží jej neumožňuje odeslat obvyklou poštovní cestou.
 9. Kupující však nemůže od kupní smlouvy dle odst. 1 tohoto článku odstoupit, jestliže je předmětem kupní smlouvy:
  1. dodávka zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli společnosti a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  2. dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
  3. dodávka zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
  4. dodávka zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  5. oprava nebo údržba provedená v místě určeném kupujícím na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  6. dodávka zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  7. dodávka zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud kupující porušil jejich původní obal,
  8. dodávka novin, periodik nebo časopisů,
  9. dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a společnost před uzavřením smlouvy sdělila kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  10. dodávka potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do domácnosti kupujícího nebo do jiného místa, které kupující určil,
  11. uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

 

VII.

Údaje o povinnosti zaplatit zálohu

 1. Kupující je povinen uhradit zálohu z kupní ceny ve výši, která je stanovena v Potvrzení objednávky či v Kupní smlouvě.
 2. Záloha je splatná ve lhůtě, která je stanovena v každé individuální zálohové faktuře, přičemž tato lhůta není nikdy kratší než (doplnit). Platební údaje nalezne kupující na vystaveném daňovém dokladu.

 

 

VIII.

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů, informace o zpracování osobních údajů

 1. V případě, že mezi kupujícím a společností dojde ke sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., web: www.adr.coi.cz, která je zároveň orgánem státního dozoru.
 2. Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, jež byla zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Společnost je oprávněna zpracovávat osobní údaje kupujícího získané v souvislosti se vznikem, trváním
  a zánikem kupní smlouvy. Pro účely kupní smlouvy znamená zpracování osobních údajů kupujícího zejm. shromažďování, používání, uchovávání, ukládání na nosiče dat, úprava nebo pozměňování, blokování
  či likvidaci osobních údajů kupujícího. Informace týkající se ochrany osobních údajů v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zavedení opatření na zajištění souladu postupů společnosti s GDPR a se souvisejícími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, najde kupující na webových stránkách společnosti. Kupující byl před uzavřením kupní smlouvy s těmito informacemi (Pravidly ochrany a zpracování osobních údajů) seznámen.

 

IX.

Závěrečná ustanovení

Toto poučení o právech spotřebitele je platné a účinné ode dne ________________