VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti MN - systems, s.r.o.

se sídlem Jateční 523, Prštné, 760 01 Zlín, IČO: 29294002,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 71738

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.    Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) společnosti MN - systems, s.r.o., se sídlem Jateční 523, Prštné, 760 01 Zlín, IČO: 292 94 002 (dále jen „Prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Kupující“).

1.2.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy i každého Potvrzení Objednávky. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3.    Subjekty, které vstupují do závazkového vztahu s Prodávajícím, souhlasí se zásadami zpracování osobních údajů, které jsou k nalezení na webových stránkách Prodávajícího.

1.4.    Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a Smlouvu tak lze uzavřít výhradně v českém jazyce. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

1.5.    Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Na práva a povinnosti mezi smluvními stranami se v případě, že Kupující je spotřebitelem, vztahuje také Poučení o právech spotřebitele.

1.6.    Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami ustanoveními občanského zákoníku vztahující se na podnikatele.

 

2. VYMEZENÍ POJMŮ PRO ÚČELY TĚCHO OBCHODNÍCH PODMÍNEK

2.1. Prodávající – je právnická osoba, která při uzavírání a plnění Smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti, přičemž touto činností je zejména rozuměn prodej komponent pro průmyslovou automatizaci a dále jiných produktů zejména prvky pro mazání, stopery a zarážky pro dopravní systémy, lineární motory atd.

2.2. Kupující – je spotřebitel nebo podnikatel, který je uveden ve Smlouvě, projevuje vůli tuto Smlouvu uzavřít a být touto Smlouvou vázán.

2.3. Spotřebitel - osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

2.4. Podnikatel - osoba, která není spotřebitelem. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

2.5. Poptávka - poptávka zboží, kterou Kupující zaslal Prodávajícímu (nejčastěji elektronickou komunikací prostřednictvím e-mailu, případně písemně na kontaktní adresu Prodávajícího). Poptávka se zpravidla, nikoliv však výhradně, pohybuje v intencích zboží vystaveného na webové stránce Prodávajícího na internetové adrese www.mnsystems.cz (dále také „web Prodávajícího“). Prodávající tímto výslovně vylučuje domněnku nabídky vymezenou v ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku, neboť zboží vystavené na webové stránce Prodávajícího není nabídkou, nýbrž toliko příkladnou ukázkou sortimentu Prodávajícího (jedná se o informativní prezentaci zboží).

2.6. Nabídka – nezávazná nabídka ze strany Prodávajícího vůči Kupujícímu, kterou Prodávající učiní na základě Poptávky. Nabídka obsahuje též stanovení lhůty, po kterou je Prodávající nabídkou vázán pro případ jejího přijetí.

2.7. Závazná objednávka (v textu také jako „Objednávka“) – nepodmíněný souhlas potenciálního Kupujícího s Nabídkou Prodávajícího (přijetí nabídky).

2.8. Potvrzení objednávky – v případě nepodmíněného přijetí Nabídky ze strany Kupujícího je Prodávajícím vyhotoveno Potvrzení objednávky a zasláno Kupujícímu. Za Potvrzení objednávky se považuje i zaslání návrhu smlouvy, ve kterém jsou vymezeny parametry předmětu smlouvy. Od okamžiku zaslání Potvrzení objednávky je obsah i rozsah závazku pro obě smluvní strany závazný.

2.9. Kupní smlouva - je smlouvou, jejímž předmětem je závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu předmět koupě – zboží, a to v souladu s požadavkem Kupujícího, a závazek Kupujícího sjednaný předmět koupě převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu kupní cenu. Závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu předmět koupě nezahrnuje montáž předmětu koupě, přičemž montáž zboží si zajišťuje Kupující sám na své náklady a nebezpečí. V případě, že má Kupující zájem o montáž Zboží, pak se práva a povinnosti týkající se montáže sjednávají individuálně.

2.10. Zboží – souhrnné označení v těchto Obchodních podmínkách pro předmět koupě, kdy předmětem konkrétní koupě jsou zejména komponenty pro automatizaci a všeobecné strojírenství.

 

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1. Poptávka Kupujícího a Nabídka ze strany Prodávajícího jsou toliko předsmluvním jednáním, které nemá právní účinky. Smluvní strany jsou povinny uvádět si navzájem všechny údaje správně a pravdivě. Údaje, které Kupující uvede v Poptávce i Závazné objednávce jsou považovány Prodávajícím za správné.

3.2. Prodávající se zavazuje reagovat na Poptávku Kupujícího do 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu byla Poptávka doručena, a to buď sdělením, že Nabídku neučiní, nebo zasláním Nabídky, která obsahuje informace o Zboží, jeho dostupnosti, ceně a informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží. V případě, že je smlouva uzavírána s kupujícím, který je zahraniční osobou, pak je cena uvedena bez daní (např. DPH), přičemž případné náklady na proclení nejsou součástí ceny. V případě, že kupující není zahraniční osobou, ceny zboží jsou uvedeny jak bez DPH, tak včetně DPH a souvisejících poplatků, vyjma nákladů na dodání zboží.

3.3. Učiněním Závazné objednávky (tedy přijetím Nabídky Prodávajícího) Kupující stvrzuje, že souhlasí s parametry závazkového vztahu, jak je vymezen v Nabídce, a rovněž s těmito Obchodními podmínkami, kdy učiněním Závazné objednávky Kupující stvrzuje, že se s Obchodními podmínkami seznámil. Přijetí Nabídky s výhradou ze strany Kupujícího se nepovažuje za Závaznou objednávku, nýbrž za novou Poptávku.

3.4. Po učinění Závazné objednávky je Prodávající povinen bez zbytečného odkladu zaslat Kupujícímu Potvrzení objednávky. Aby mohl Prodávající potvrdit Objednávku Kupujícího, je nutné, aby Kupující Nabídku Prodávajícího přijal včas, tedy ve lhůtě, která je k přijetí stanovena. I pozdní přijetí Nabídky může mít účinky včasného přijetí, to však pouze v případě, že Prodávající bez zbytečného odkladu uvědomí Kupujícího, že přijetí nabídky považuje za včasné, a tedy účinné. Stejně tak se považuje pozdní přijetí nabídky za účinné, pokud Prodávající zašle Kupujícímu Potvrzení objednávky ve smyslu ust. 2.7. Obchodních podmínek.

3.5. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Prodávající zašle Kupujícímu Potvrzení objednávky ve smyslu ust. 2.7. Obchodních podmínek, nebo spolu smluvní strany podepíšou písemnou smlouvu. Uzavřením smlouvy ve smyslu tohoto ustanovení vzniká mezi Prodávajícím a Kupujícím závazkový vztah (to celé dále jen „Smlouva“).

3.6. Potvrzení objednávky či Smlouva potvrzuje parametry předmětu plnění, platební podmínky (cena Zboží, měna) a obsahuje dále kromě specifikace Prodávajícího i specifikaci a kontaktní údaje Kupujícího, seznam zboží, v případě úpravy zboží na míru také jeho technickou specifikaci, cenové ujednání a platební podmínky, a podmínky týkající se doručení zboží.

3.7. Smlouva může být měněna pouze dohodou obou stran, a to v podobě písemných dodatků, přičemž v takovém případě je Kupující srozuměn s tou skutečností, že může dojít ke změně některých již potvrzených parametrů smlouvy, například k prodloužení dodací lhůty. Nedohodnou-li se smluvní strany na dodatku, postupuje Prodávající v plnění podle původní Smlouvy.

3.8. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen s ním uzavřít Smlouvu, a to zejména pokud je Kupující osobou, která již dříve porušila obchodní podmínky, Smlouvu nebo jinak poškodila Prodávajícího. Dále si Prodávající vyhrazuje právo Smlouvu s Kupujícím neuzavřít, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě Kupujícího nebo v případě zjevných chyb v Poptávce.

3.9. Všechny ústní i písemné údaje o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí Prodávajícího. Představují však toliko zkušenosti a znalosti, které Prodávající získal sám ze své praxe, od výrobce či svého dodavatele. Toto ujednání dopadá i na online poradnu, která je na webu Prodávajícího dostupná, a prostřednictvím které může potenciální Kupující komunikovat s Prodávajícím.

3.10. V případě, že Kupující požaduje upravit zboží na míru podle svých individuálních potřeb, zavazuje se Kupující sdělit veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k tomu, aby mohl Prodávající zboží dodat. Prodávající nenese odpovědnost pro případ, kdy dodá zboží na základě požadavků sdělených Kupujícím a následně by se ukázalo, že zboží není pro Kupujícího vhodné.

3.11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cena zboží včetně příslušné sazby DPH dle platné a účinné zákonné úpravy je uvedena v Potvrzení objednávky či v příslušné Kupní Smlouvě a Kupující se zavazuje tuto kupní cenu uhradit Prodávajícímu (dále jen „Kupní cena“). V případě změny sazby DPH je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím Kupní cenu včetně aktuální sazby DPH dle zákonné úpravy, a Kupující se zavazuje tuto změněnou Kupní cenu Prodávajícímu uhradit.

4.2. Kupující se zavazuje Kupní cenu uhradit Prodávajícímu:

4.2.1. bezhotovostně na bankovní účet, a to na základě faktury vystavené Prodávajícím, ve lhůtě splatnosti uvedené ve faktuře. Kupní cena je uhrazena v okamžiku, kdy je předmětná částka připsána na bankovní účet Prodávajícího; nebo

4.2.2. formou dobírky s okamžikem splatnosti při dodání Zboží, kdy k platbě dochází prostřednictvím dopravce po bezprostředním dodání Zboží, a to na adrese zvolené Kupujícím.

4.3. Faktura podle odst. 4.2.1. bude obsahovat obvyklé náležitosti zákonem požadované pro platební styk v České republice. Kupující udělil Prodávajícímu uzavřením Kupní smlouvy souhlas k zasílání daňových dokladů v elektronické podobě elektronickou cestou ve smyslu ustanovení § 26 odst.3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Elektronicky vyhotovené faktury jsou smluvními stranami považovány za faktury plnohodnotné.

4.4. Kupující je srozuměn s tím, že dodání zakoupeného Zboží může být podmíněno zaplacením zálohy, a to zejména při neobvyklém množství objednaného Zboží či v případě skutečnosti, že Kupující již v minulosti porušil jinou kupní smlouvu, kterou s Prodávajícím uzavřel. Veškeré úhrady záloh na Kupní cenu se v takovém případě Kupující zavazuje uhradit na základě zálohových faktur, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího uvedený v příslušné zálohové faktuře, a to včetně uvedení příslušných platebních údajů (např. variabilního symbolu). Záloha je uhrazena v okamžiku, kdy je předmětná částka připsána na bankovní účet Prodávajícího.
4.5.
4.6.

4.7. V případě, že Kupující neuhradí Prodávajícímu příslušné zálohy na Kupní cenu podle předchozího článku v ujednaných termínech, není Prodávající povinen Kupujícímu Zboží dodat. V tomto případě se nejedná o prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží ve smyslu článku 6 těchto Obchodních podmínek a Prodávající je oprávněn odložit termín dodání Zboží o minimálně takový počet pracovních dnů, které se svým počtem rovnají počtu byť započatých kalendářních dnů, se kterými je Kupující v prodlení s uhrazením příslušných záloh na Kupní cenu.

4.8. Pokud je Zboží dodáváno plátci registrovanému k DPH, který toto Zboží použije pro svoji ekonomickou činnost, dle ustanovení § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, se jedná o plnění v režimu přenesené daňové povinnosti, kdy povinnost přiznat DPH má Kupující. Za tímto účelem Prodávající vystaví Kupujícímu daňové doklady v souladu s ustanovením § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4.9. Prodávající i Kupující výslovně souhlasí s tím, že komunikace mezi nimi probíhá primárně elektronicky, a tedy že i faktury a zálohové faktury jsou zasílány na kontaktní e-mail Kupujícího, který je uveden v Závazné objednávce.

 

5. DODÁNÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

5.1. Prodávající se zavazuje dodat Zboží Kupujícímu kompletní, a to nejpozději v termínu, který byl mezi Kupujícím a Prodávajícím sjednán ve Smlouvě.

5.2. Pokud je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.3. Závazek Prodávajícího je splněn okamžikem Odevzdání Zboží Kupujícímu, ke kterému dojde již předáním Zboží dopravci. Závazek Kupujícího je splněn uhrazením celé Kupní ceny.

5.4. Je-li prodávající podle Smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že Kupující bezdůvodně odmítne Zboží převzít, bude tato skutečnost zaznamenána v protokolu dopravce, přičemž při opětovném zaslání Zboží nese Kupující vícenáklady, které tímto zasíláním Kupujícímu vznikly. Vícenáklady vzniklé při dodání Zboží nese Kupující i v případě, že je na jeho žádost doručováno jiným způsobem, než jakž byl ujednán ve Smlouvě.

5.5. Nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího předáním Zboží dopravci.

5.6. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením Kupní ceny.

 

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až §1925 občanského zákoníku, § 2099 až § 2117 a § 2161 až § 2174 občanského zákoníku. V článcích Obchodních podmínek, které se dotýkají práv z vad, je respektována terminologie občanského zákoníku, a proto místo zkratky Zboží může být používán i pojem „věc“.

6.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Zboží nemá při převzetí vady. Zejména se Prodávající zavazuje k následujícímu:

6.2.1. Zboží má vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, má Zboží vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží;

6.2.2. Zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí, nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá;

6.2.3. Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost či provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

6.2.4. Zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

6.2.5. Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3. Prodávající odpovídá za vady, které Zboží má, a to jak v okamžiku předání Zboží, tak během 6 měsíců následujících od okamžiku převzetí Zboží. V případě, že je v individuálním případě poskytnuta záruka za jakost, pak odpovídá Prodávající za vady zboží i během záruky za jakost, přičemž posledním dnem, kdy je možno vadu uplatnit, je poslední den záruční doby, která byla ve Smlouvě poskytnuta.

6.4. Kupující je povinen oznámit Prodávajícímu vady Zboží bez zbytečného odkladu poté, co je mohl Kupující při dostatečné péči zjistit, nejpozději do 5 dnů od okamžiku převzetí Zboží. Pokud jde o vady skryté, pak bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy je Kupující mohl při dostatečné péči zjistit. Pokud nebyla vada věci oznámena Kupujícím včas, pozbývá Kupující právo odstoupit od smlouvy.

6.5. Práva z vad podle tohoto článku Obchodních podmínek se nevztahují na Zboží, které bylo Prodávajícím prodáno za nižší cenu, pokud jde o vadu, pro kterou byla sleva z Kupní ceny sjednána. Dále se práva z vad nepoužijí na běžné opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci, a u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li z povahy Zboží. Právo z vadného plnění Kupujícímu nepřísluší ani v případě, že Kupující před převzetím Zboží věděl, že má Zboží vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil, například i nedodržením návodu k použití.

6.6. Práva z vadného plnění je možné uplatnit podle toho, zda se jedná o vadu, která způsobuje podstatné porušení smlouvy, nebo nepodstatné porušení smlouvy.

6.6.1. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž smluvní strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Při vadném plnění, které je podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

6.6.1.1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;

6.6.1.2. na odstranění vady opravou věci;

6.6.1.3. odstoupit od smlouvy.

6.6.2. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Prodávající opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z Kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

6.6.3. Při výskytu vady, která způsobuje nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, zda jde o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má Kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z Kupní ceny.

6.6.3.1. Při vadném plnění, které je nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na přiměřenou slevu z Kupní ceny.

6.6.3.2. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z Kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

6.6.3.3. Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z Kupní ceny, anebo

6.6.3.4. může od smlouvy odstoupit.
Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

6.6.4. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady může upravit reklamační řád.

6.6.5. V případě, že je Kupující spotřebitel, svědčí mu v souvislosti s reklamací práva, jak jsou blíže popsána v Poučení o právech spotřebitele.

 

7. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

7.1. Práva z vadného plnění je Kupující povinen uplatnit na adrese Prodávajícího: Jateční 523, Prštné, 760 01 Zlín nebo na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Kupující kromě svých kontaktních údajů uvede popis vady a požadavek na vyřízení reklamace. Kupující je povinen prokázat nákup Zboží u Prodávajícího (nejlépe, nikoliv však výlučně, dokladem o jeho koupi – předsmluvní komunikací s Prodávajícím, fakturami, dokladem o zaplacení Kupní ceny).

7.2. Kupující je povinen sdělit Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, již při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Tato volba může být bez souhlasu Prodávajícího změněna pouze v případě, že původně byla Kupujícím zvolena oprava věci, která se ukáže být neodstranitelná.

7.3. Pokud Kupující včas nezvolí své právo ve smyslu předcházejícího odstavce, a zároveň vada Zboží vyvolala podstatné porušení smlouvy, má Kupující toliko ta práva z vad, která se uplatňují při nepodstatném porušení smlouvy.

7.4. Při uplatnění reklamace či bez zbytečného odkladu po ní, nejpozději do 14 dnů, předá či doručí Kupující Prodávajícímu také reklamované Zboží.

7.5. Prodávající vyřídí reklamaci v přiměřené lhůtě.

7.6. V případě, že je Kupující spotřebitelem, Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů. V této lhůtě může být i konstatováno, že k rozhodnutí o reklamaci je nutné nechat vypracovat odborné posouzení (kdy tuto nutnost je Prodávající povinen sdělit Kupujícímu rovněž v této lhůtě). Reklamaci, včetně případného odstranění vady, je nutno vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Tato lhůta může být delší, a to v případě, že se na tom smluvní strany spolu dohodnou. Při marném uplynutí lhůty má Kupující stejná práva, jako kdyby se jednalo podstatné porušení smlouvy. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění reklamace.

7.7. V případě, že Prodávající odmítne odstranit vadu věci, svědčí Kupujícímu právo požadovat přiměřenou slevu z Kupní ceny nebo možnost od smlouvy odstoupit.

7.8. Prodávající informuje Kupujícího o vyřízení reklamace prostřednictvím e-mailové komunikace.

7.9. Pokud je Kupující spotřebitelem, k uplatnění reklamace je možno využít formulář, který je k dispozici zde.

 

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1. Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy mu to umožňují příslušná ustanovení právních předpisů, zejména občanského zákoníku, nebo těchto Obchodních podmínek, a to doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla Prodávajícího, přičemž v odstoupení od Smlouvy je Kupující povinen uvést číslo Smlouvy.

8.2. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, je povinen vrátit Prodávajícímu veškerá plnění, která od něj obdržel, stejně tak Prodávající je povinen vrátit Kupujícímu veškerá plnění, která od něj obdržel (pokud není v těchto Obchodních podmínkách uvedeno jinak), a to na doručovací adresy uvedené ve Smlouvě.

8.3. Kupující, který je Spotřebitelem, je oprávněn nad rámec ustanovení v tomto článku Obchodních podmínek odstoupit také bez udání důvodu, a to do 14 dnů od převzetí Zboží, jak je blíže uvedeno v Poučení o právech spotřebitele.

 

9. OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Informace týkající se ochrany osobních údajů v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“) a zavedení opatření na zajištění souladu postupů společnosti Prodávajícího s GDPR a se souvisejícími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, najde Kupující ve zvláštním dokumentu – „Souhlas se zpracováním osobních údajů“, který je k nalezení na tomto odkazu.

9.2. Kupující potvrzuje, že se s těmito informacemi upravujícími pravidla ochrany a zpracování osobních údajů seznámil.

 

10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Oznámení týkající se vzniku, změny nebo zániku smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím, zejména týkající se odstoupení od Smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, a zároveň na kontaktní e-mail Prodávajícího (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, výjimkou je oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného Kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení Kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

10.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

10.3. Smluvní strany mohou běžnou korespondenci, tedy jinou než uvedenou v prvním odstavci tohoto článku Obchodních podmínek, vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v předmětné Smlouvě.

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Práva a povinnosti smluvních stran neupravené Smlouvou či těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu, zejména občanským zákoníkem.

11.2. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnosti nebo neúčinnosti jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.3. Znění Obchodních podmínek může Prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

11.4. Tyto obchodní podmínky jsou veřejně přístupné na webové stránce umístěné na internetové adrese www.mnsystems.cz.

11.5. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě Smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny obecnými soudy České republiky. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.6. Pokud je Kupující spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

11.7. Kontaktní údaje Prodávajícího: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefon: (+420 573 034 551 nebo +420 573 034 552), adresa pro doručování: Jateční 523, Prštné, 760 01 Zlín.

 

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne: 01.01.2022